windy hill

La do2 re2, do2 re2 do2 re2 do2 la sol
Sol la do2 sol, sol la sol la sol fa re
La do2 re2, do2 re2 la fa2 mi2
Fa2 mi2 re2 do2 la, sol la
Do2 re2, do2 re2 do2 re2 do2 la sol
Sol la do2 sol, sol la sol la sol fa re
La do2 re2, do2 re2 do2 la sol, la sol fa do re

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.