Bài hát tiếng Trung: Một giấc mộng xưa 旧梦一场 Jiùmèng yī chǎng – A Du Du 阿悠悠

mot giac mong xua

La mi2 la mi2 re2, do2 si la sol,mi la la
La si do2, re2 do2 si , sol mi2 mi2
La mi2 re2 do2 re2, do2 re2 mi2, sol do2 do2
La sol la do2 re2, sol si la
La mi2 re2 do2 re2, do2 si la sol, la si la
La do2 mi2, la mi2 re2, sol re2 mi2
La2 sol2 do2 re2, do2 re2 mi2, re2 do2 la
La si do2, re2 do2 si, sol la la

Do2 re2 mi2, la2 sol2 re2
Do2 re2 mi2 ,si2 sol2 mi2
Mi2 sol2 la2, sol2 mi2 re2, mi2 sol2 mi2
Mi2 sol2 mi2 la2, do2 re2 re2
Do2 re2 mi2, re2 do2 la
La do2 mi2 re2, la mi2 re2, sol la la

La mi2 re2 do2 re2, do2 si la sol, la si la
La do2 mi2, la mi2 re2, sol mi2 mi2
La2 sol2 do2 re2, do2 re2 mi2, re2 do2 la
La si do2, re2 do2 si, sol la la

Do2 re2 mi2, la2 sol2 re2
Do2 re2 mi2 ,si2 sol2 mi2
Mi2 sol2 la2, sol2 mi2 re2, mi2 sol2 mi2
Mi2 sol2 mi2 la2, do2 re2 re2
Do2 re2 mi2, re2 do2 la
La do2 mi2 re2, la mi2 re2, sol la la

Do2 re2 mi2, la2 sol2 re2
Do2 re2 mi2 ,si2 sol2 la2
Mi2 sol2 la2, sol2 mi2 re2, mi2 sol2 mi2
Mi2 sol2 mi2 la2, sol2 do2 re2
Do2 re2 mi2, si2 sol2 la2
La do2 mi2 re2, la mi2 re2, sol do2 la
La do2 mi2 re2, la mi2 re2, sol do2 la