Vào luôn cảm âm nhé  !!!!

Cảm Âm Gặp Người Đúng Lúc | Sáo Trúc C5

Do Fa Sol Fa,  Fa Fa Sol Fa

Fa Fa Sol La Re2 Mi2 Fa2

Re2 Re2 Do2 sDo2 La rFa Sol

Do Fa Sol Fa, Fa Fa Sol sLa

Fa Fa Sol sLa Re2 rMi2 Fa2

Re2 Re2 Do2 Do2 dRe2 La Sol

Fa Fa Re Fa Re Fa2 Re2 Re2  

Re2 Do2 Do2 La La Fa Sol

Fa Fa Fa Re Fa2 Sol2 Fa2

Fa2 dRe2d, Do2 La Do2 Sol

Fa Mi Fa Re Fa2 Re2 Re2

Re2 Do2 Do2 Re2 La La Sol

Fa Sol Fa Mi Fa, Fa Sol sLa Sol Fa Mi Fa